មិនច្បាស់ពីការបៅឆ្អែតឫមិនឆ្អែតរបស់ទារក សូមអានអត្ថបទនេះ!
មិនច្បាស់ពីការបៅឆ្អែតឫមិនឆ្អែតរបស់ទារក សូមអានអត្ថបទនេះ!

មិនច្បាស់ពីការបៅឆ្អែតឫមិនឆ្អែតរបស់ទារក សូមអានអត្ថបទនេះ!

កំណត់សម្គាល់លើសញ្ញាបញ្ញាក់ថាក្មេងបៅឆ្អែត

 • បៅច្រើនដងចន្លោះពី៨ទៅ១២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
 • ឡើងគីឡូតាមអាយុចន្លោះ ១ខាំកន្លះទៅ២ខាំកន្លះក្នុងមួយសប្ដាហ៍រហូតដល់ទារកអាយុ៤ខែ
 • ស្រស់ស្រាយក្រោយបៅរួច និងអាចព្រលែងចុងសុដន់ដោយខ្លួនឯង
 • ទារកនោមញឹកញាប់ (ខោទឹកនោមសើមលើសពី៦ខោក្នុងមួយថ្ងៃ)
 • លាមកចាប់ផ្ដើមប្ដូរជាពណ៌លឿង ទន់​និងគ្រាប់ៗ (ជុះ៣ ទៅ ៤ដងក្នុងមួយថ្ងៃ)
 • ទារកដឹងខ្លួន និងមានសកម្មភាពគ្រប់គ្រាន់
 • លូតលាស់តាមការកំណត់របស់ស្ដង់ដា WHO។

កំណត់សម្គាល់លើសញ្ញាបញ្ញាក់ថាក្មេងបៅមិនឆ្អែត

 • ទារកងងុយ ល្ហិតល្ហៃ និងមិនសូវមានកម្លាំងកំហែង
 • បៅបានតិច និងឆាប់ប្រលែងចុងសុដន់
 • គេងមិនសូវបានស្កប់ក្រោយបៅរួច
 • ចុកក្នុងសុដន់រាល់ពេលទារកបំបៅម្ដងៗ (ម្ដាយដាក់ទារកបំបៅមិនបានត្រឹមត្រូវ)
 • គីឡូឡើងតិច ឫ ស្ទើរតែមិនឡើង
 • ទារកមិនសូវជុះ (ទារកអាចជុះបីទៅបួនដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅអាយុបួនថ្ងៃឡើងដល់មួយខែ និងមួយទៅពីរដងនៅអាយុពីរខែឡើង)
 • ទឹកនោមប្ដូរជាពណ៌ក្រហមក្រម៉ៅ (ជាទូទៅពណ៌ទារកគឺលឿងស្រាល)។

ដំណោះស្រាយក្នុងការជួយឱ្យទារកបៅបានគ្រប់គ្រាន់

ដើម្បីជួយឱ្យទារកបៅបានគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវ សូមអាណាព្យាបាលដាក់ទារកបំបៅឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ សញ្ញាបញ្ជាក់ថាទារកបៅបានគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវ៖

 • ព្យាយាមបំបៅឱ្យបានញឹកញាប់ (៨ទៅ១២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ)
 • មាត់ទារកហារបានធំ ហើយបបូរមាត់ខាងលើនិងក្រោមរបស់ទារកបិតជិតផ្ទៃក្រម៉ៅនៃសុដន់ម្ដាយ
 • ចង្ការទារកប៉ះជាមួយសុដន់ម្ដាយ
 • បបូរមាត់ខាងក្រោមអឹបជាប់សុដន់ម្ដាយ
 • ច្រមុះទារកមិនអឹបខ្លាំងជាប់សុដន់ម្ដាយ
 • ស្រ្តីមិនឈឺសុដន់ ឫ ចុងសុដន់

ដើម្បីជម្រុញដល់ការបង្កើនទឹកដោះ ស្រ្តីអាចធ្វើការបូមទឹកដោះបន្ថែមពីលើការបំបៅផ្ទាល់។

ប្រភព៖www.llli.orgwww.nhs.uk

For children from 3 to 9 Years

Baby Formula Milk From The Netherlands 100%

We offer complete nutrition to support the optimal growth and development of babies and children. Premium infant formula milk from Holland.